INOVATĪVĀS IZGLĪTĪBAS CENTRS "DINO"

2022. gada augustā nodibinājums DAKINI fonds sāka realizēt jaunatnes iniciatīvas projektu ,,Māksla dzīvot harmonijā 3”, kas norisinājas 3 menešu laikā, ko finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I001 ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai” (PuMPuRS).

Projekts ir radošas aktivitātes cikls  virzīts uz personības prasmi attīstīt dzīvi, dzīvot harmonijā ar sevi, sabiedrību un apkartējo vidi. Īstenojot projektu, radīti labvēlīgi apstākļi jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai, neformālajai izglītībai un brīvā laika pavadīšanai, kā arī sekmēta jauniešu līdzdalība sociālajos un kultūras procesos Daugavpils pilsētā.